Metro 3, fase 2: de administratieve procedure loopt verder

Publication date
20.11.2023

In 2022 werd een vergunningsaanvraag ingediend bij Urban, de gewestelijke dienst die de stedenbouwkundige vergunning aflevert. Na het openbaar onderzoek van maart 2022, vroeg Urban de plannen aan te passen op basis van de adviezen van de overheden en bewoners. Deze aangepaste plannen en documenten, die werden ingediend op 25 september 2023, zullen opnieuw worden voorgelegd in een openbaar onderzoek in januari 2024.


Het advies van de overlegcommissie van april 2022 was gunstig onder enkele voorwaarden. De grote lijnen van het project blijven dus ongewijzigd. Zo blijft de ligging en concept van elk van de 7 stations, tunnel en stelplaats in Haren behouden. De vragen tot aanpassingen van Urban veranderen de basisuitgangspunten en ontwerp van de stations niet ten gronde, maar vragen aanpassingen van de architectuur of de omgevingsaanleg.

Text

De belangrijkste veranderingen

De meest in het oog springende aanpassingen voor de stations zijn:

 • de vorm van de toegangsluifel van het Liedtsstation;
 • het schrappen van de voetgangersbrug aan Verboekhoven;
 • de hoogte van de aansluiting op de treinperrons in Bordet aangepast, zodat de NMBS deze treinperrons achteraf gemakkelijker kan verbreden;
 • een zicht op de moestuintjes vanaf de toegangshal in station Linde;
 • de gevel van de afvalwaterzuiveringsinstallatie bij het Noord station.


Voor alle stations vraagt Urban om de verhoogde roosters voor de rookafvoer beter te integreren en waar mogelijk aan te kleden met bijvoorbeeld beplanting, uiteraard met volle behoud van hun functie. In verschillende stations werden openbare toiletten, toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit, buiten de gecontroleerde zone toegevoegd.

De toegankelijkheid van alle stations, met name voor personen met beperkte mobiliteit, werd geverifieerd door het hierin gespecialiseerde adviesbureau Plain-Pied. Verder werden meer fietsenstallingen geïntegreerd in en rondom de metrotoegangen.

Ook de buitenaanleg werd visueel verduidelijkt in het aanvraagdossier, dit om verwarring te vermijden met de geplande veranderingen en zo de plannen beter leesbaar te maken. Op sommige locaties werd de perimeter voor de heraanleg van de omgeving uitgebreid. Het blijft de intentie om - los van de stedenbouwkundig aanvraag van de metro zelf – een vorm van participatie te organiseren met de bewoners voor de definitieve buitenaanleg van de metrostations

Media
Afbeelding
Liedts
Credits
Place Liedtsplein / BMN

Openbaar onderzoek en infomomenten

In januari 2024, zal er opnieuw een openbare onderzoek over het hele project worden gehouden in de gemeenten Schaarbeek, Evere en Haren (Stad Brussel). De nieuwe plannen zijn al on line.

Beliris en MIVB samen organiseren drie infomomenten voor buurtbewoners op 28, 29 november en 5 december.

De belangrijkste veranderingen

STATION LIEDTS

 • De luifel van het Liedtsstation zal metzijn moderne en pure architectuur een landmark vormen. Ten opzichte van de plannen uit 2022 laat dit unieke gebouw meer vrije ruimte op het plein voor de voetgangersstromen en eventuele evenementen. Het zicht op het Koninklijk tracé tussen de Koninginnelaan en de OLVkerk van Laken blijft behouden.
 • De toiletten worden buiten de gecontroleerde zone ingeplant.
 • Een ruimte in het station - oorspronkelijk voorzien voor een winkel - werd vervangen door tot een ruimte voor een initiatief van openbaar nut of publieke dienstverlening.
 • Gemakkelijke en directe toegang tot trams 25, 62 en 93 via de uitgang op het plein.
 • De tram op het plein wordt wat verplaatst om de toegankelijkheid voor voetgangers te verbeteren.
 • Aanleg van een fietspad in de Paleizenstraat richting de Konkinklijke Sint-Mariakerk.

STATION COLIGNON

 • De herinrichting van de omgeving werd uitgebreid om een symmetrie te creëren van de straten aan weerszijden van het gemeentehuis.
 • Een ruimte – oorspronkelijk voorzien voor een winkel - werd vervangen door een ruimte voor een initiatief van openbaar nut of publieke dienstverlening.
 • De toiletten worden buiten de gecontroleerde zone ingeplant.
 • De plaatsing van de lifthuisjes werd herzien (90° gedraaid).
 • Verplaatsing van de PBM-, Cambio- en laadparkeerplaatsen aan weerszijden van het gemeentehuis.
 • Een groot infiltratiebekken om het regenwater beter te laten infiltreren.
 • Versterking van het bovengrondse intermodale karakter tussen trams, bussen en (deel)fietsen en de metro.
 • Meer en veiligere oversteekplaatsen voor voetgangers.

STATION VERBOEKHOVEN

 • De voetgangersbrug tussen de Voltairelaan en de Waelhemstraat is niet langer opgenomen in de vergunningsaanvraag, maar de toekomstige realisatie blijft gevrijwaard.
 • De benedenverdiepingen van de huizen in de Lambermontlaan nrs. 115 en 117 worden heringericht om er een vlotte toegang tot het station te creëren.
 • De gevel en gelijkvloers van het zuidelijk stationsgebouw werden aangepast om de mogelijkheid te laten hier later een verdieping voor de gemeente op te bouwen.
 • De toiletten worden buiten de gecontroleerde zone ingeplant.
 • Binnen het bouwblok wordt meer beplanting voorzien om het natuurlijke karakter en visuele uitzicht te verbeteren én om inkijk in de woningen te vermijden.
 • Nieuwe bomen worden aangeplant in de Lambermontlaan.
 • Glazen overkappingen worden geinstalleerd om daglicht in het station toe te laten, de energiekosten te verlagen, de reizigers door het station te leiden en hen extra comfort te bieden.
 • Een groendak werd toegevoegd.

STATION RIGA

 • De lifthuisjes werden lichtjes verschoven om het zicht op de centrale rechthoek van de Rigasquare en de as Huart Hamoir te bewaren.
 • De toiletten worden buiten de gecontroleerde zone ingeplant.
 • Een ruimte in het station oorspronkelijk voorzien voor een winkel werd vervangen door een ruimte voor een initiatief van openbaar nut of publieke dienstverlening.
 • De beveiligde fietsenstalling in het station werd nog uitgebreid.
 • Verdere beveiliging van de voetgangersstromen, ook voor de personen met beperkte mobiliteit.
 • Het plein rond de kerk wordt heringericht om een veiligere ruimte te creëren om te wandelen en activiteiten te organiseren.
 • Aanpassingen aan de twee rijbanen langsheel de centrale rechthoek op de Huart Hamoirlaan.
 • De voetpaden woorden verbreden om de metrotoegangen goed te kunnen gebruiken en om een nieuwe hoogwaardige openbare ruimte tot stand te brengen.
 • De plantensoorten werden gekozen en aangepast met respect voor de Rigasquare en de Huart Hamoirlaan.

STATION LINDE

 • De technische lokalen op het gelijkvloers werden herschikt om meer zicht te hebben tussen het station en de moestuinen.
 • De roltrap en trap op perronniveau werden omgewisseld om meer ruimte te creëren op de metroperrons.
 • De inrichting van de openbare ruimte werd aangepast om een continuïteit te hebben met de pas heringerichte wegenis.
 • De fietsenstalling werd verbeterd.
 • Beveiliging van de voetgangersstromen.

STATION VREDE

 • De fietsenstalling wordt beter geïntegreerd en overdekt. Hierdoor wordt de scheiding met de achterliggende percelen beter afgelijnd
 • Extra plaatsen voor cargo-fietsen zijn voorzien in de publieke ruimte.
 • De zone voor leveringen aan de winkels werd vergroot.
 • Beveiliging van de voetgangersstromen.
 • De beplanting wordt aangepast met hoogstammige bomen.

STATION BORDET

 • De uitgangen van het metrostation naar de treinperrons werden al op het toekomstige niveau van de treinperrons gebracht, zodat een vlotte intermodaliteit verzekerd is.
 • Aanpassingen van de beplanting: meer hoogstammige bomen.

WATERZUIVERINGSSTATION NOORDSTATION

 • De gevel van dit waterzuiveringsstation nabij het noordstation werd herzien om architectonisch beter aan te sluiten bij de bestaande bebouwing.