Het studiebureau van de effectenstudie van 2019: wie zijn ze?

Publication date
15.05.2020
Media
Afbeelding
Gilles Ledent - CEO ARIES
Text

Eind november 2019 ging de milieu-effectenstudie voor de uitbreiding van de metrolijn naar het noorden van start. Een heel belangrijke fase in het Metro3-project, want deze zal de positieve en negatieve milieu-effecten van het project onderzoeken en voorstellen formuleren om deze effecten te verminderen en de mogelijke hinder te beperken.


In afwachting van de resultaten van de studie hebben we Gilles Ledent van het studiebureau ARIES opgezocht om hem enkele vragen te stellen.


In een eerste deel ontdekt u wie het studiebureau is en wat hun opdracht voor project Metro 3 inhoudt. In dit tweede deel komt u meer te weten over het verloop van de effectenstudie.

Kunnen jullie concrete voorbeelden geven van wat er in de effectenstudie van het Metro3-project onderzocht wordt?

"De bestudeerde thema's zijn talrijk en betreffen een breed scala aan wetenschappelijke vaardigheden. Dit is een multidisciplinaire studie die vooral geïnteresseerd is in de interacties tussen de bestudeerde thema's. Alle bestudeerde thema's worden gedefinieerd door de wetgeving, het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze omvatten vragen betreffende stedelijke milieukwesties (landschap, architectuur, erfgoed), de menselijke omgeving (mobiliteit, veiligheid, sociale en economische aspecten, geluids- en trillingsaspecten, afvalbeheer) en vragen over de natuurlijke omgeving (bodem en ondergrond, water, fauna en flora, luchtkwaliteit, …)."

"Zo bestuderen we bijvoorbeeld de impact van de aanwezigheid van de tunnel op de grondwatertafel. De tunnel vormt mogelijks een barrière voor de grondwaterstroming en het is belangrijk om het belang van dit barrière-effect te begrijpen om het te minimaliseren en te compenseren. We zijn nog mogelijke oplossingen voor het beheer van het water dat uiteindelijk in de tunnel zal worden gepompt tijdens de bouw of tijdens de exploitatie van de metro aan het bestuderen."

"Er worden ook andere technische onderwerpen bestudeerd, bijvoorbeeld de veiligheidskwesties in de stations. De stations zijn relatief diep en er moet zorgvuldig worden nagedacht over zaken in verband met de evacuatie van mensen en de toegankelijkheid voor hulpdiensten. We kijken ook naar de toegankelijkheid voor mensen met een beperkte mobiliteit."

"De impact van het project op trillingen wordt ook gemodelleerd om ervoor te zorgen dat alles in het werk wordt gesteld zodat de trillingen niet waarneembaar zijn. De uitdagingen van de werf zijn ook belangrijk, zowel op het vlak van ondergrondse structuren (stabiliteit, trillingen) als op het vlak van bovengrondse interventies op de plaats van de stations (invloed op de publieke ruimte, afbraak en reconstructies, effecten op de mobiliteit en de bereikbaarheid van de nabijgelegen diensten, ...)."

Wat werd er tot nu toe al bestudeerd in de effectenstudie?

"Gezien de omvang en de complexiteit van deze studie is besloten om deze op te splitsen in verschillende boeken om de toegang tot informatie bij de publicatie van de studie te vergemakkelijken. De studie bestaat daarom uit de volgende boeken:

  • Introductie
  • 7 boeken ‘stations’
  • Tunnel
  • Stelplaats
  • Alternatief tram
  • Synthese van de aanbevelingen en conclusies

In elk boek presenteren we de elementen van het betreffende project, de elementen van de bestaande situatie, de effecten van het project en de alternatieven voor het project. We zijn momenteel bezig met het vierde tussentijdse verslag dat aan het Begeleidingscomité wordt voorgelegd."

"Na een periode van het centraliseren van informatie en methodologische definities zijn we nu volop bezig met het analysewerk. Alle boeken worden binnen hun eigen tijdsbestek ontwikkeld. Binnen alle domeinen levert de lopende analyse de eerste resultaten op. Het grootste deel van de thematische analyses zal in het voorjaar en het begin van de zomer worden uitgevoerd. Vervolgens is er een periode van "rijping" van de analyse nodig door middel van analytische verfijningen van bepaalde onderwerpen en door een focus op de kruisbestuiving tussen de verschillende milieuthema's."

Wanneer wordt de studie gevalideerd en zullen de resultaten voor het grote publiek kenbaar gemaakt worden?

"We verwachten dat de studie begin 2021 afgerond zal zijn. Het is het Begeleidingscomité dat verklaart of de studie volledig is, zodra de inhoud van het bestek van de studie is gerespecteerd en wanneer de inhoud van de studie voldoende is en aan het publiek kan worden gepresenteerd tijdens het openbaar onderzoek. De resultaten van de studie worden dus pas gecommuniceerd nadat het Begeleidingscomité deze heeft gevalideerd en officieel heeft afgesloten."

"Tussentijdse resultaten worden niet gecommuniceerd omdat ze niet los kunnen worden gezien van de algemene conclusies van de studie waarin de positieve en negatieve effecten van het project worden afgewogen en de vergelijkende analyse van alternatieven en aanbevelingen van het studiebureau om de negatieve effecten te elimineren of te verminderen. Bovendien is wettelijk vastgelegd wanneer de resultaten van de effectenstudie moeten worden meegedeeld, namelijk ten tijde van het openbaar onderzoek."

Jullie verslag zal waarschijnlijk enorm zijn, hoe gaat u dit aanpakken zodat het voor het grote publiek begrijpbaar zal zijn?

"Het wordt inderdaad een zeer grote studie. Elk boek zal enkele honderden pagina's lang zijn, dus de volledige effectenstudie zal enkele duizenden pagina's bevatten. De onderwerpen van de analyse zijn talrijk en gevarieerd, en we hebben de verantwoordelijkheid om ze allemaal voldoende gedetailleerd te bestuderen om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Toch moet dit document leesbaar en toegankelijk blijven. Daartoe hebben we het verslag in verschillende boeken gestructureerd. Elk boek richt zich op een bepaald element van het project (een station, de stelplaats, de tunnel, ...) en zal de lezer dus helpen om informatie te vinden in een document dat gemakkelijker te hanteren is. Zo wordt voor elk station, en dus voor elke mogelijk betrokken wijk, de informatie verzameld op een gemakkelijk herkenbare plaats in het rapport. De inhoudsopgave voor de gehele studie en voor elk boek zal ook dienen om de lezer te begeleiden in zijn of haar zoektocht naar specifieke aandachtspunten."

"Tot slot, en dit is het belangrijkste, is een niet-technische samenvatting van de studie verplicht. Deze samenvatting is het laatste deel van de studie en bevat alle essentiële informatie en conclusies van de effectbeoordeling. Het zal leesbaar zijn onafhankelijk van de volledige studie en zal alle informatie verschaffen die nodig is om de belangrijkste kwesties met betrekking tot het project te begrijpen. De inhoud van de niet-technische samenvatting zal, net als de rest van de studie, worden gevalideerd door het Begeleidingscomité."

***

Tegelijkertijd publiceerde Beliris de aankondiging van de opdracht voor de civieltechnische werken van de uitbreiding van metrolijn 3 naar het noorden om de planning voor de uitvoering van het project te optimaliseren.