Metro 3

Het studiebureau van de effectenstudie: wie zijn ze?

15.05.2020
#Effectenstudie #Nieuwe tunnel #Nieuwe stations #Stelplaats Haren

Eind november 2019 ging de milieu-effectenstudie voor de uitbreiding van de metrolijn naar het noorden van start. Een heel belangrijke fase in het Metro3-project, want deze zal de positieve en negatieve milieu-effecten van het project onderzoeken en voorstellen formuleren om deze effecten te verminderen en de mogelijke hinder te beperken.


In afwachting van de resultaten van de studie hebben we Gilles Ledent van het studiebureau ARIES opgezocht om hem enkele vragen te stellen.


In dit eerste deel ontdekt u wie het studiebureau is en wat hun opdracht voor project Metro 3 inhoudt. In een tweede deel komt u meer te weten over het verloop van de effectenstudie.

Wie is Aries en wat houdt jullie dagelijkse werk in?

"Aries is een studie- en adviesbureau in milieu en ruimtelijke ontwikkeling. Het bureau werd opgericht in 1989, toen het milieu en de ruimtelijke ordening op de agenda van onze besluitvormers kwamen te staan. Vandaag telt ARIES 45 medewerkers, allen gespecialiseerd in de verschillende milieudomeinen (water, lucht, bodem en ondergrond, biodiversiteit, energie, klimaat, geluid en trillingen, mobiliteit, stadsplanning, landschap, erfgoed, sociale en economische domeinen)."

"Onze taak bestaat eruit om milieu-effectenstudies uit te voeren. Dit is een technische studie gericht op het beschrijven en kwantificeren van de effecten van een project (of een plan) op het milieu in de breedste zin van het woord. Deze studies zijn verplicht en moeten worden uitgevoerd door een neutraal studiebureau dat door de overheid werd goedgekeurd voor zijn vaardigheden en knowhow. We werken ook als erkend kantoor op specifieke gebieden zoals bijvoorbeeld bodemvervuiling, energie-audits, mobiliteit, akoestiek of biodiversiteit.
De beoordeling van de effecten van een project en een plan is bedoeld om het publiek en de autoriteiten te informeren, zodat het publieke debat en de daaruit voortvloeiende besluiten kunnen worden gebaseerd op een reeks concrete en objectieve gegevens."

"ARIES heeft de eerste milieu-effectenstudie in het Brusselse Gewest uitgevoerd. Het betrof de doorgang van de hogesnelheidslijnen (TGV) op het Brusselse grondgebied en de aanleg van knooppunten tussen Parijs - Londen en Rijsel naar Frankfurt en Amsterdam via Brussel."

"Daarna heeft ARIES een groot aantal effectenstudies uitgevoerd met betrekking tot grote infrastructuurprojecten, grote vastgoedprojecten en plannen van ruimtelijke ordening of  -ontwikkeling:

  • De opwaardering van verschillende spoorlijnen tot 4 sporen voor het GEN
  • De aanleg van weginfrastructuren met grote capaciteit (snelweg Philippeville-Couvin - N25, Leopold III-laan)
  • De aanleg van nieuwe metrolijnen (uitbreiding naar Erasmus, voltooiing van metrolijn 2)
  • De aanleg van nieuwe tramlijnen (lijnen 94 en 8 langs de Vorstlaan en Woluwelaan)
  • De ontwikkeling van grootschalige gebouwencomplexen (het nieuwe NAVO-hoofdkwartier, het winkelcentrum Esplanade in Louvain-la Neuve, de Decathlon in Evere, de Rogiertoren, het Rijksadministratief Centrum, de Erasmustuin, het Universalis-park, ...)"

Jullie zijn het bureau dat de effectenstudie van het Metro 3-project bestudeert, wat houdt die opdracht in?

"De effectenstudie bestudeert de vergunningsaanvraag die door Beliris en MIVB werd ingediend voor de aanleg van een nieuwe metrolijn tussen het Noordstation en Bordet. Het gaat om de bouw van een nieuwe tunnel, 7 nieuwe stations en een stelplaats voor de opslag en het onderhoud van de metrostellen."

"De inhoud van de studie werd vastgesteld door de betrokken administraties die samen het Begeleidingscomité vormen, dat wordt voorgezeten door Urban.brussels. Er werd een bestek opgemaakt waarin het verwachte niveau van de uit te voeren studies wordt gespecificeerd. Deze specificaties zijn gebaseerd op de opmerkingen en observaties die zijn gemaakt tijdens het eerste openbare onderzoek over de specificaties voor het bestek van de effectenstudie."

"De werkzaamheden worden nauwlettend gevolgd door het Begeleidingscomité, dat een veertigtal personen bijeenbrengt en verantwoordelijk is voor (1) de controle of de effectenstudie voldoet aan de specificaties van het onderzoek en (2) de controle of het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst, dat wil zeggen in volledige onafhankelijkheid."

"Het Begeleidingscomité komt elke 6 weken bijeen om de voortgang van het onderzoek te monitoren. Elk lid van het Begeleidingscomité ontvangt vóór elke vergadering de inhoud van de tussentijdse verslagen, zodat hij er tijdens de vergadering commentaar op kan geven. ARIES verzamelt alle opmerkingen en past de analyse aan volgens de beslissingen van het Begeleidingscomité. Meestal worden de Begeleidingscomités face-to-face gehouden. Tijdens de quarantaine is een digitaal formaat opgezet."

Voor deze studie werken jullie samen met Tractebel, hoe is het werk tussen jullie verdeeld?

"Dit is een zeer grote studie. En we moeten ze uitvoeren in een relatief korte periode wat betreft de hoeveelheid werk die gedaan moet worden. We moesten het werk in teams organiseren om aan verschillende thema's tegelijk te kunnen werken, en dit op een geïntegreerde manier omdat elk thema in verband staat met andere thema’s."

"Om alle noodzakelijke competenties samen te brengen, hebben we een beroep gedaan op de competenties van het ingenieursbureau Tractebel. We hebben hen de gerichte expertise op het gebied van burgerlijke bouwkunde, bouwplaatsen en geotechniek, maar ook op het gebied van trillingen en veiligheid toevertrouwd."

"Op het gebied van mobiliteit verdeelden ARIES en Tractebel het werk. ARIES is verantwoordelijk voor alle lokale aspecten met betrekking tot de komst van de metro (inrichting rond de stations, analyse van de behoeften van de verschillende vervoersmodaliteiten, ...) terwijl Tractebel de gevolgen van de komst van de metro op regionale schaal bestudeert (effect op het modale aandeel*, effecten op het bestaande netwerk, modellering van de toekomstige bezetting, …). ARIES is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van de studie."

*modale aandeel = procentueel aandeel dat openbaar vervoer, fiets , auto, … neemt als vervoerswijze voor zijn verplaatsingen