13/11/2019 : begin van de effectenstudie voor de uitbreiding van metrolijn 3 naar het noorden

Publication date
19.11.2019

Zoals elk groot project moet de noordelijke uitbreiding van metrolijn 3 een vergunningstraject doorlopen. Een belangrijke stap daarin is de effectenstudie. Die is op 13 november 2019 opgestart door het consortium ARIES-TRACTEBEL, een gespecialiseerd en onafhankelijk studiebureau.

Wat is een effectenstudie?

Vergunningsaanvragen die een grote impact kunnen hebben, worden onderworpen aan een aanvullende studie die de mogelijke effecten op de omgeving bekijkt. Die analyse is vereist voor de uitbreiding van metrolijn 3 tussen het Noordstation en Bordet, waarbij een tunnel van 5 km, 7 nieuwe stations en een stelplaats gepland zijn.

Een effectenstudie heeft tot doel de overheden die de vergunning afleveren én het grote publiek te informeren over de positieve en negatieve effecten van het project. Daarnaast bevat het ook aanbevelingen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Het gaat om uiterst grondige studies die worden uitgevoerd door een gespecialiseerd, erkend en onafhankelijk studiebureau.

Wat is het voorwerp van de studie?

Als inwoner van de gemeenten waarin de toekomstige werf gelegen is, kon u uw stem laten horen over de opdracht van de effectenstudie via het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd door de betrokken gemeenten tussen 24/05/2019 en 07/06/2019. Het onderzoek had tot doel standpunten te verzamelen om de inhoud van het bestek van de studieopdracht alsook de te bestuderen alternatieven en varianten vast te leggen.
 

Welke stappen gingen vooraf aan de opmaak van het bestek?
 

 • Bij de indiening van de vergunningsaanvraag heeft Beliris een voorstel van bestek gevoegd met vermelding van de te bestuderen thema's, alternatieven en varianten. Vervolgens werd het bestek opnieuw onder handen genomen door de gewestelijke stedenbouwkundige dienst.
   
 • Daarna vonden er 3 informatievergaderingen voor de omwonenden plaats in juni 2019, in samenwerking met de gemeenten van Schaarbeek, Evere en de Stad Brussel. Het ontwerpbestek en het openbaar onderzoek werden voorgesteld. Tijdens die sessies werd er toelichting gegeven bij de opdracht van het bureau dat werd belast met de uitvoering van de effectenstudie.
   
 • Een openbaar onderzoek vond plaats van 24/05/2019 tot 07/06/2019 in Schaarbeek, Evere en de Stad Brussel. De burgers konden de gemeente schriftelijk op de hoogte brengen van hun standpunt over het ontwerpbestek en de plannen van de toekomstige stations. Op 04/07/2019 vond ook een vergadering van de overlegcommissie plaats waar de burgers beurtelings aan het woord konden komen.
   
 • Op basis van de schriftelijke en mondelinge opmerkingen hebben de leden van de overlegcommissie, die onder meer bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten, urban.brussels en Leefmilieu Brussel, een advies verleend. Het advies is gunstig wat betreft het bestek van de effectenstudie; tevens wordt er gevraagd om alternatieven te bestuderen die meer bepaald betrekking hebben op de verbetering van tramlijn 55 of de ligging van de stations Liedts, Verboekhoven en Riga, alsook op de bouw van kleinere en minder diep gelegen stations met de bouw van een dubbele tunnel. Er werden ook technische varianten toegevoegd met betrekking tot de verlenging van de metro voorbij Bordet, de gelijktijdige of uitgestelde constructie van een gebouw boven het station Verboekhoven alsook de circulatie op het Liedtsplein.
   
 • Het definitieve bestek van de effectenstudie met de alternatieven en varianten werd in oktober 2019 goedgekeurd door het begeleidingscomité van de effectenstudie. Dat comité bestaat uit de gewestelijke directies voor stedenbouw en leefmilieu, de 3 betrokken gemeenten en andere openbare instanties (zie pagina 15 van het bestek, enkel in het Frans beschikbaar).


Het consortium ARIES-TRACTEBEL werd door Beliris geselecteerd onder de kandidaat-studiebureaus en die selectie werd op 13/11/19 officieel gevalideerd door dit comité. Daarmee kan de effectenstudie beginnen.

Wat gebeurt er na de effectenstudie?

Op basis van de resultaten van de studie worden er aanbevelingen en voorstellen geformuleerd; Beliris zal die vervolgens analyseren en daarna beslissen om de plannen eventueel aan te passen. De inwoners van de betrokken gemeenten zullen vervolgens worden geraadpleegd tijdens een tweede openbaar onderzoek. Met het oog op de transparantie en goede samenwerking zal het resultaat van het onderzoek duidelijk gecommuniceerd worden. De volgende stap is de afgifte van de stedenbouwkundige en de milieuvergunning.